Kursy językowe dla mieszkańców powiatu będzińskiego

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy w naszym regionie stawia przed pracownikami nowe wyzwania i obliguje do korzystania z dodatkowych form kształcenia oraz zdobywania dodatkowych kompetencji.

Już od kilku miesięcy mamy okazję współrealizować projekt europejski pt. „Śląski program podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.

W ramach oferowanych zajęć są m. in. Kursy języka angielskiego oraz języka niemieckiego, w których uczestniczą dorośli i aktywni zawodowo mieszkańcy powiatu będzińskiego, którzy chcą podwyższyć swoje kompetencje zawodowe. W trakcie trwającego kilka miesięcy cyklu szkoleniowego uczestnicy mają szansę poznać wybrany przez siebie język w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Cele te są możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych i multimedialnych, a także metod nauczania zorientowanych na komunikacji.

Partnerem PROFES Mariusz Dyduch w realizacji działań projektowych jest firma Perfect English z Nowego Sącza, z którą mamy przyjemność współpracować także przy innych projektach szkoleniowych.